webmatika.sk webmatika

webmatika.sk
Title: webmatika
Keywords:
Description: webmatika Elektronická podpora vyu?ovania matematiky u?ivo geometrie na 1. stupni u?ivo geometrie na 2. stupni Z? uhol, jeho ve?kos?, operácie s uhlami osová súmernos? a jej vlastnosti posunutie a jeh
webmatika.sk is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. webmatika.sk has 43% seo score.

webmatika.sk Information

Website / Domain: webmatika.sk
Website IP Address: 109.74.144.244
Domain DNS Server: ns1.indatex.sk,ns1.eurosms.com

webmatika.sk Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

webmatika.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

webmatika.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html;charset=UTF-8
Date Thu, 04 Aug 2016 00:47:34 GMT

webmatika.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

webmatika.sk Traffic Sources Chart

webmatika.sk Similar Website

Domain Site Title

webmatika.sk Alexa Rank History Chart

webmatika.sk aleax

webmatika.sk Html To Plain Text

webmatika Elektronická podpora vyu?ovania matematiky u?ivo geometrie na 1. stupni u?ivo geometrie na 2. stupni Z? uhol, jeho ve?kos?, operácie s uhlami osová súmernos? a jej vlastnosti posunutie a jeho vlastnosti geometrické zadania geometria skladania papiera - pravidlá rovnostranny trojuholník pravidelny p??uholník Matematické prezentácie Potenciál prostredia IKT v ?kolskej matematike I. Potenciál prostredia IKT v ?kolskej matematike II. ?kolská matematika v prostredí IKT Bibliografické odkazy WebMatika.sk Obsah, technické a iné informácie Animácie 12. 5. 2009 WebMatika.sk obsahuje animácie demon?tra?né aj interaktívne. Sú zalo?ené zv???a na platformách dynamickych geometrickych systémov a profesionálneho grafického systému, vyu?ívajú prvky virtuálneho a reálneho videa. Ovládanie je intuitívne a jednoduché. Slú?ia na objasňovanie a vizualizáciu matematickych základnych a odvodenych pojmov, ?tandardnych i menej ?tandardnych matematikych postupov (algoritmov). Interaktívne animácie mo?no vyu?i? ako experimentálne prostredie. Na bezproblémovy priebeh flash animácií je potrebné ma? in?talovany Java Runtime from Sun. Vyskú?ajte kliknú? na obrázok a spusti? animáciu. Zadania (úlohy, cvi?enia) 12. 5. 2009 úlohy ur?ené na vyrie?enie (precvi?ovanie) sú ozna?ené logom "rúk vykonávajúcich kon?trukciu". Zv???a sú vytvorené prostredníctvom C.a.R. V ka?dej úlohe je ponuka kon?truk?nych nástrojov, ktoré m??e rie?ite? úlohy vyu?i?. V prípade správneho kon?truk?ného postupu a ozna?enia vysledku bude rie?ite? o úspe?nosti informovany oznámením "Dobrá práca". Prezentácie s matematickym obsahom 12. 5. 2009 V sekcii matematické prezentácie sú uvedené prezentácie via?uce sa k publikovanym príspevkom, ktoré zazneli na r?znych konferenciách a seminároch. Pre konkrétnej?iu predstavu o rie?enej problematike odporú?ame pre?tudova? prilo?enú sta? ozna?enú logom knihy. Informácie o projekte 12. 5. 2009 www.webmatika.sk je sú?as?ou rie?enia grantového projektu M? SR KEGA s názvom "?kolská matematika v prostredí IKT" evidovaného pod registra?nym ?íslom 3/6021/08. Preto sú na stránke uvedené základné informácie o projekte, jeho cie?och, priebehu rie?enia a zaznamenanych vystupoch. U?ito?né linky (pri nefunk?nosti apletov) Compass and Ruler (C.a.R.) - dynamicky geometricky systém 12. 5. 2009 C.a.R. poskytuje nástroje na tvorbu interaktívnych geometrickych vykresov. Pomocou virtuálneho pravítka a kru?idla mo?no zostrojova? euklidovské kon?trukcie s mo?nos?ou dynamickej zmeny rezultátu kon?trukcie podmienenej zmenou nezávislych vstupnych prvkov úlohy. Program mo?no pou?íva? bezplatne. ?al?ie u?ito?né informácie o programe a jeho vlastnostiach sa mo?no dozvedie? z publikovanych príspevkov a na domovskej stránke v nemeckej a anglickej verzii, a na stránke v slovenskej verzii. Cabri geometria - dynamicky geometricky systém 12. 5. 2009 Cabri geometria je vytvorená v dvoch základnych verziách. Na rie?enie planimetrickych úloh je ur?ená verzia Cabri IIPlus, na kon?trukciu stereometrickych úloh je zameraná Cabri 3Dv2. Obe modifikácie sú chránené licenciami, pri?om je mo?né vyu?i? 30-dňovú lehotu bezplatného pou?ívania. Pre bezproblémové prezeranie Cabri kon?trukcií na webovych stránkach je nutné ma? nain?talovany Plug-In ?al?ie u?ito?né informácie o programe a jeho vlastnostiach sa mo?no dozvedie? z publikovanych príspevkov a na domovskej stránke. Download Cabri 3D Plugin. Na interaktívnu prácu a prehliadanie animácií vytvorenych v Cabri3D je potrebné ma? in?talovany Plug-in v2 2.1.2 (Vista/XP/2000/ME/98/NT4). Ak vidíte rotujúci dvanás?sten, in?talácia prebehla v poriadku. Vyskú?ajte prostredníctvom stla?eného pravého tla?idla my?i pohybova? nákresňou a meni? poh?ad na teleso. ?2008 | Katarína ?ilková | www.webmatika.sk | design w3 ikon M? SR KEGA 3/6021/08

webmatika.sk Whois

Domain Name: WEBMATIKA.SK